Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 1. INFORMACJE  OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie Zarządzenia nr 539 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku  w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych i kasacyjnych składników majątku na Politechnice Białostockiej i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Politechnikę Białostocką składników majątkowych. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony http://zis.uci.pb.edu.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
 2. Politechnika Białostocka sprzedaje składniki majątkowe za pośrednictwem strony http://zis.uci.pb.edu.pl, prowadzonej przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wiejskiej 45A (15-351 Białystok), NIP 5420208721, REGON 000001672.
 3. Politechnika Białostocka podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę http://zis.uci.pb.edu.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

 1. SŁOWNICZEK

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu.

Oferent – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa oświadczenia woli (ofertę) zakupu składnika majątkowego Politechniki Białostockiej poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta poprzez konto internetowe, w banku  lub na poczcie.

 1. PRZYJMOWANIE  I  REALIZACJA  ZAMÓWIEŃ
 1. Politechnika Białostocka prowadzi sprzedaż swoich składników majątkowych poprzez zamieszczenie ich na stronie https://zis.uci.pb.edu.pl/sprzedaz.
 2. Oferty mogą być składane przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej https://zis.uci.pb.edu.pl/form/zgloszenie-zakupu, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Oferent ma prawo do obejrzenia sprzedawanych składników majątkowych i dokonania ich dokładnych oględzin do czasu złożenia przez niego oferty.
 6. Sprzedaży dokonuje się Oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów zaproponowało tę samą cenę, sprzedaży dokonuje się dla Oferenta, który jako pierwszy złożył swoją ofertę.
 7. Zakupiony składnik majątkowy odbierany jest przez Klienta osobiście. Odbiór i zapłata następują w ciągu 7 dni roboczych od zamknięcia licytacji.
 8. Klient może dokonać zapłaty gotówką w momencie odbioru zakupionego składnika majątkowego lub przelewem  tradycyjnym, przy czym w przypadku przelewu zobligowany jest podczas odbioru do dostarczenia dowodu wpłaty za zakupiony składnik. Politechnika Białostocka wystawi Klientowi paragon fiskalny lub fakturę (jedynie na żądanie klienta).
 9. W przypadku braku odbioru opłaconego produktu w ustalonym w pkt. 7 terminie,  zamówienie zostaje anulowane, a zapłacona kwota zwracana jest klientowi.   Składnik majątkowy zostaje sprzedany kolejnemu oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. W tej sytuacji nadawany jest kolejny tryb 7-dniowy na rozliczenie zakupu.
 10. W przypadku braku płatności lub jeśli Klient dokona zapłaty jedynie za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone, a zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie. Składnik majątkowy zostaje sprzedany kolejnemu oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. W tej sytuacji nadawany jest kolejny tryb 7-dniowy na rozliczenie zakupu przez Klienta.
 11. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie http://zis.uci.pb.edu.pl/sprzedaz. podawane są w złotych polskich oraz zawierają informację o podatku VAT.
 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  a) płatność na rachunek bankowy 69 1240 5211 1111 0010 7008 0945 Politechniki Białostockiej,
  b) płatność gotówką.
 13. Reklamacje nie są uwzględniane, z uwagi na fakt, iż sprzedaży są poddawane zbędne składniki majątkowe Politechniki Białostockiej, za które uznaje się składniki zużyte, niesprawne, uszkodzone, niekompletne, takie, których naprawa byłaby nieopłacalna.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Politechniki Białostockiej niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. Zwrotu towaru na Politechnikę Białostocką można dokonać za pośrednictwem kuriera lub osobiście. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Politechnika Białostocka dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Politechnika Białostocka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 7.  Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Politechnikę Białostocką w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta listem zwykłym.

 

 1.   DANE OSOBOWE

 

 1. Składając ofertę na stronie Politechniki Białostockiej http://zis.uci.pb.edu.pl/form/zgloszenie-zakupu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Politechniki Białostockiej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Politechnikę Białostocką. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Warunkiem złożenia oferty jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.
 3. Pracownik Politechniki Białostockiej wydający Klientowi zakupiony przez niego składnik majątkowy może poprosić go o potwierdzenie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz numeru zgłoszenia.
 4. Dane wykorzystywane są jedynie w celu identyfikacji oferenta oraz ewentualnego wystawienia faktury VAT. Dane oferentów przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia zakupu.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Zarządzenie nr 472 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Politechnice Białostockiej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Politechniką Białostocką.
 2. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Politechniką Białostocką zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Politechniki Białostockiej.
 4. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 7. Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Politechnikę Białostocką, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://zis.uci.pb.edu.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.